Miljö & Hållbarhet

Miljösamordning

Jag hjälper dig som beställare att formulera miljömål och koordinera miljöfrågorna under hela eller delar av byggprocessen. Ett övergripande miljöprogram tas fram som styr det fortsatta arbetet och kraven konkretiseras sedan i miljöplaner. Jag ger stöd till arkitekten, byggnadskonstruktören, VVS-, el- och belysningskonstruktörerna, beställaren samt byggherren och samordnar och följer upp att de önskade miljömålen uppnås.

Miljöcertifiering av projekt enligt Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader. Det ansluter till vår praxis och till svenska lagkrav så som BBR vilket gör det lättförståeligt och enkelt att arbeta med under byggprocessen. Certifieringen omfattar områdena energi, innemiljö samt material och kemikalier. En byggnad kan uppnå nivån Brons, Silver eller Guld.
Jag har lång erfarenhet av certifiering med Miljöbyggnad och hjälper dig som beställare att bestämma lämplig nivå för projektet samt att kommunicera och samordna de krav som ställs. Jag ger stöd till projektörer och entreprenörer och sammanställer dokumentationen som krävs för att ansöka om en certifiering respektive verifiering.

Läs mer om Miljöbyggnad här.

Projekteringsstöd för lågenergi- och passivhus

Vid projektering och produktion av låg- och passivhus krävs stor noggrannhet vid projektering och utförande och ett väl fungerande samarbete mellan de olika aktörerna. Genom att ställa krav tidigt i byggprocessen ökar man chansen för ett lyckat slutresultat och minimerar risken för onödiga kostnader. Jag belyser de viktiga punkterna, fungerar som stöd för beställare, projektörer och entreprenörer samt informerar om möjliga lösningar.

Läs mer om passivhus här.